Farnost sv. Augustina Brno

Svátost smíření

Tato svátost má několik názvů, z nichž každý zdůrazňuje nějaký její aspekt:

  • Svátost smíření – člověk přijímá Boží lásku, která usmiřuje
  • Svatá zpověď – při této svátosti vyznáváme svoje hříchy (zpovídáme se z nich)
  • Svátost pokání – pokání zahrnuje obrácení, lítost a zadostiučinění

Těm, kdo přistupují ke svátosti smíření, se dostává od Boha odpuštění a zároveň se smiřují s církví. To nám přináší pokoj do srdce a duchovní útěchu. Díky svátosti smíření získáváme též sílu v boji proti hříchu.

Svátost smíření je nutná minimálně jedenkrát za rok – nejlépe o velikonocích. Doporučuje se jednou za měsíc, protože pravidelná zpověď napomáhá vychovávat svědomí a bojovat proti nezřízeným náklonnostem.

 

Jak probíhá svátost smíření?

Svátost smíření má čtyři části: skládá se ze tří úkonů kajícníka (lítosti, vyznání hříchů a pokání) a z rozhřešení kněze.

Před svátostí smíření je dobré se připravit důkladným zpytováním svědomí.

Lítost: je pro odpuštění hříchů nezbytná. Pokud by chyběla lítost, nebylo by možné platně přijmout tuto svátost. Není nutné, abychom lítost pociťovali, protože lítost je především věcí vůle a ne citů. Lítost znamená uvědomění si a uznání špatnosti hříšného skutku, odřeknutí se zlého a toho, co k němu vede. Důležité je také konkrétní předsevzetí jak čelit náklonnosti ke hříchu. Vzniká-li lítost z lásky k Bohu, říká se jí „dokonalá“; jinak se nazývá „nedokonalá“ (např. ze strachu před peklem).

Vyznání hříchů: Při zpovědi máme vyznat všechna těžká provinění i jejich počet. Lehké hříchy není nutné vždy všechny vyznávat, ale to neznamená, že nemá význam o nich hovořit. Při vyznávání hříchů nemá cenu se omlouvat či vymlouvat, proč jsem udělal to či ono, protože Pán Bůh nás zná a ví moc dobře, jak to bylo.

Pokání (zadostiučinění): Kajícník dostane od zpovědníka pokání tj. určitý „úkol“ (modlitba, dobrý skutek, sebezápor...), který má přispět ke kajícníkově nápravě, který má pomoci léčit hřích a napravit spáchanou škodu.

Rozhřešení (absoluce): Bůh odpouští kajícníkovy hříchy skrze kněžské rozhřešení.

 

Kdo může přijmout svátost smíření?

Svátost smíření může přijmout katolík, který upřímně lituje svých hříchů, má předsevzetí se hříchů vyvarovat a snaží se o nápravu škod, které hříchem spáchal (vrácení ukradené věci, omluva apod.)

 

Kdy je možné přijmout svátost smíření?

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti 30 minut před každou mší svatou.

Každý čtvrtek a na první pátek v měsíci je příležitost 45 minut přede mší svatou.

Před Vánocemi a Velikonocemi je nabídka rozšířená.

Kromě těchto časů je také možné se domluvit s knězem osobně.

 

Co je to zpovědní tajemství?

Zpovědní tajemství zavazuje zpovědníka neprozradit nic ze svěřených hříchů. 

Jak praví církevní právo: „Zpovědní tajemství je neporušitelné; proto nesmí zpovědník nic vyzradit na kajícníka ani slovem, ani žádným jiným způsobem a z žádného důvodu.

Dokonce, i když kněz odmítne dát rozhřešení, je stále vázán zpovědním tajemstvím.