Farnost sv. Augustina Brno

Manželství

Manželství patří mezi tzv. svátosti společenství, protože pomáhá vytvářet a upevňovat vztahy mezi mužem a ženou.

Písmo svaté říká, že muž a žena jsou stvořeni jeden pro druhého: „Není dobré, aby byl člověk sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (Gn 2, 18)

Jestliže Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, tak jsou oba vůči Bohu rovnocennými, a tedy i vůči sobě a světu.

Manželství je zaměřeno na dobro manželů stejně jako na plození a výchovu dětí.

 

Kdo může uzavřít církevní manželství?

Manželství mohou uzavřít pouze muž a žena (ne dva muži, ne dvě ženy).

Nezbytné podmínky:

  • křest alespoň jednoho z partnerů
  • být svobodný nebo ovdovělý
  • plnoletost
  • uznání jednoty (monogamie), věrnosti a nerozlučitelnosti manželství
  • souhlas s přijetím dětí

Sňatek mezi katolíkem a nekatolíkem (nepokřtěným) lze uzavřít za podmínek, že nebude bránit partnerovi ve víře a dovolí v katolické víře vychovat děti. Dále je nutný souhlas biskupa, tzv. dispens, který si vyžádá kněz od biskupa.

Je vhodné, aby zájemci o svátost manželství přišli na faru aspoň tři měsíce před plánovanou svatbou, aby se zařídilo vše nezbytné a byl čas na potřebnou přípravu. Podle současných zákonů má církevní sňatek platnost i před státem.

Před uzavřením manželství absolvují snoubenci přípravu na manželství.

Manželství se uzavírá ve farním kostele.

Svatební obřad může být se mší svatou nebo beze mše.

Je vhodné, aby se manželé připravili na slavení manželství svátostí smíření.

 

Pokud katolický křesťan uzavřel jen civilní sňatek, může dodatečně požádat o zplatnění před církví. Do té doby nemůže chodit ke sv. přijímání, být kmotrem, ale zůstává členem církve. O své situaci se může poradit s knězem.

 

Nezbytná administrativa

1. Setkání s knězem: Ze všeho nejdříve je třeba navštívit farnost, kde chcete být oddáni a vše předběžně dohodnout s knězem.

2. Doklady z úřadu: Nejdříve 3 měsíce před svatbou oba navštívíte svatební matriku. S sebou je třeba mít: rodný list a občanský průkaz/pas. Na místě vyplníte Dotazník k uzavření manželství a žádost o vydání Osvědčení. Matrika vám na základě vašich dokladů potvrdí, že můžete dle zákonů ČR uzavřít sňatek před církví.

Dokumenty donesete do farnosti, kde chcete uzavřít sňatek.

3. Doklady vyžadované církví: Aktuální potvrzení o křtu (toto potvrzení získáte ve farnosti vašeho křtu; nemělo by však být starší než 3 měsíce), Zápis k žádosti o církevní sňatek (obdržíte jej ve farnosti a spolu s farářem vyplníte).