Farnost sv. Augustina Brno

Pastorační rada


Pastorační rada je poradní sbor faráře ve věcech týkajících se pastorace a života farnosti.

Smyslem pastorační rady je přijetí spoluzodpovědnosti za život naší farnosti a aktivní práce v jejím vývoji a poslání. 

Jejím hlavním úkolem by mělo být dávat podněty a angažovat se v tom, co souvisí s pastorací – to znamená pořádání různých akcí ve farnosti a pro farnost, záležitosti ohledně přípravy bohoslužeb či zajišťování vzdělávací či sociální činnosti ve farnosti.

Pastorační rada by měla být určitou spojnicí mezi farářem a farníky. Kdokoliv z farníků může oslovit někoho z jejích členů se svými návrhy či připomínkami.

 

Členové pastorační rady farnosti

Jméno Mail Telefon
Helena Buchtová helsum@seznam.cz 732 441 634
Dominik Laudát DominikLaudat@seznam.cz 737 937 750
Marie Vichrová maru.vichrova@gmail.com 604 842 542
Magdalena Crhánová magda.crhanova@seznam.cz 737 642 286
Martin Klaška m.klaska@centrum.cz 721 572 289
Veronika Smyslová smyslova@lustigfoundation.cz 777 718 952
sestra Kristina Jeřábková jerabkova@cmgp.cz  
Filip Šebek filip.t.sebek@gmail.com 774 023 877
Pavel Kyncl pkyncl@volny.cz 776 723 173
Martin Holík martin@martinholik.cz 605 432 100
Alice Kallabová alice.kallabova@centrum.cz 737 990 483

 

 

Zápisy z Pastoračních rad

Pastorační rada 14.5. 2023

Omluveni

 • Crhánová

Biřmování

 • bude pravděpodobně jednou za dva roky – pro přípravu je větší skupinka

Noc kostelů

 • program je hotový - budou se podílet scholy
 • je nutné zadat ozvučení, pokud je třeba - obracet se na o. Vrbackého - předá kontakt na pana zvukaře (pan Dominik Boboš)
 • po mši svaté až do 22:00

První svaté přijímání - 4.6.2023 v 9:00

 • Petr bude žádat, aby kvůli kapacitě kostela standardní farníci přišli na mši svatou v jinou dobu - je mnoho dětí a tedy i rodinných příslušníků
 • svaté přijímání nelze dělat pro tak velký počet - nyní je pro 35 dětí a jsou tam i děti z jiných farností - pro příští rok zachováme pouze pro děti z farnosti

Farní den 11.6.2023 od 12:00

 • občerstvení řeší Alice Kallabová
 • nápoje potvrzeny
 • ministranti a skautky mají v tom čase svou akci - Filip Šebek zjistí konkrétní situaci (mohou se event. vrátit dřív...?)
 • program

1) mládež - soutěže jako minulý rok

2) exkurze v opatství - pan Skřička a Miriam Kolářová (zjistit V. Smyslová)

3) program pro dospělé - Veronika Smyslová a Martin Klaška navrhnou program

 

Česko-německá mše v rámci festivalu Meeting Brno v našem kostele 25.6.2023 v 10:30

 • Veronika Smyslová napíše do zpravodaje oznámení o celé akci

 

Čtení žalmů

 • říjen - 19:00-21:00 - ano
 • organizátorkou bude paní Malířová

 

Večer chval

 • pozitivně přijato – je žádoucí, aby pokračovalo i nadále - více propagovat

 

Farní jarmark

 • organizace Katka Havlíčková, Renata Fialová
 • výtěžek půjde na ženský spolek Vesna
 • rozhovor s Barborou Antonovou do zpravodaje 06/23 - V. Smyslová

 

Prázdninové bohoslužby

 • změny: pondělí ne, ve středu v 7:00

 

Střecha

 • zaměření střechy a následné zadání rozpočtu
 • realizace jistě nejdříve v příštím roce

 

Podněty od farníků

 • možnost otevřeného kostela déle po mši?
 • scházení seniorů 1x měsíčně - kdo by se o to staral organizačně - zamyslet se nad větší skupinou? Začít farní poutí? inzerovat v ohláškách - osobní doporučení; scházení dříve obnášelo například setkání v kapli, adventní věnce, host (přednáška), zpívání nebo výlet - běžně bývalo cca 15-25 osob, jádrem je setkání...

 

 

Pastorační rada 12.2. 2023

Přítomni: P. Vrbacký, M. Holík, sestra Kristina, A. Kallabová, H. Buchtová, M. Vichrová, M. Crhánová, M. Klaška, V. Smyslová, D. Laudát, P. Kyncl

 • V brněnské diecézi budou po schválení biskupem zveřejněny závazné stanovy pro farní a pastorační rady. Poté s nimi bude stávající pastorační rada u sv. Augustina seznámena a budou eventuálně přijata příslušná opatření.
 • Karel Kallab ml. oznámil ukončení své členství v pastorační radě (PR), aktuálně je přítomen v jiné farnosti. Na své místo v PR navrhuje Filipa Šebka jakožto zástupce mladých ve farnosti. Ostatní členové PR s návrhem jednomyslně souhlasí. P. Vrbacký dotyčného osloví s dotazem, zda jmenování přijme.

(do zápisu doplnil P.V.: 21.2.2023 Filip Šebek jmenování přijal a stal se řádným členem PR)

 • S ohledem na zvyšování cen plynu bude farnost nucena platit měsíční zálohy za plyn ve výši 2500 Kč za MWh místo dosavadních 500 Kč. Kostel se vytápí průběžně na 10°C, na bohoslužby je teplota nastavena na 15°C. Po vyúčtování spotřeb energií v průběhu roku 2023 se bude dále upravovat nastavení teplot pro vytápění v kostele.
 • Uvažuje se o pořízení platebního terminálu, který by farníkům umožnil při sbírkách přispívat bezhotovostní platbou pomocí platební karty. Bylo by možné individuální nastavení plateb tak, aby bylo možné získat daňově uplatnitelné potvrzení o darech. Terminál by byl umístěn v sakristii nebo v zadní části kostela. Věc musí schválit ER.
 • Je navržena kompletní rekonstrukce ozvučení kostela, momentálně probíhá návrh a nacenění. Předpokládaná cena je cca 250 000,- Kč. O rekonstrukci bude v budoucnu definitivně uvažováno až po vyúčtování energií, případně by byla uspořádána účelová sbírka. Věc bude předložena k projednání ER.
 • Fond PULS v naši farnosti nemá příliš velkou odezvu. Pokud by byly dotazy k financování v rámci biskupství a církve, je na ně ochoten zodpovědět P. Pavel Kafka. Více o financování církve lze zjistit v podcastu Dominikánská 8 na YouTube a to konkrétně zde: https://youtu.be/DlXKGS0VeWI a zde: https://youtu.be/ByjdTnMfTGs
 • V neděli 26.2.2023 v 19:00 se v našem kostele uskuteční benefiční koncert na podporu rekonstrukce kostela sv. Jakuba. Více informací https://www.svatyjakub.cz/varhanni-koncerty-v-unoru-a-breznu/ a zde: https://otevreno.svatyjakub.cz/
 • Dne 5.3.2023 v 15:00 se v našem kostele uskuteční postní hudební meditace Graffova kvarteta s průvodním slovem P. Petra Vrbackého. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude určen na hospic.
 • Ve dnech 24 a 25.3. se uskuteční postní duchovní obnova pod vedením P. Vojtěcha Libry z Moravských Budějovic.
 • V neděli 26.3. od 15 hodin se uskuteční farní křížová cesta. Pravděpodobně v Rosicích u Brna, v úvahu rovněž připadá Slavkov u Brna. Další křížové cesty v postní době jsou plánovány na neděli 2.4. (dětská křížová cesta) a pak každý pátek přede mší svatou.
 • Farní pouť/zájezd: Farnice, paní Hana, je ochotná zájezd zorganizovat. Primárně bude určen pro seniory. Program bude zahrnovat návštěvu poutního místa v ČR včetně mše svaté, společného obědu a případné návštěvy některé z pamětihodností. Zájezd se uskuteční v létě.
 • Letošní Noc kostelů je jubilejní a uskuteční se 2.6.2023. Je třeba zajistit program tak, aby byl pro návštěvníky atraktivní. V plánu je komentovaná prohlídka. Bylo by dobré vyjít jako farnost ven směrem k ostatním lidem – zorganizovat např. dílničky, opékání buřtů na zahradě, ochutnávku mešního vína?
 • V současné době probíhají přípravy na biřmování (7 biřmovanců), křest dospělých (3 katechumeni) a také na první svaté přijímání (35 dětí!).
 • Při pastoračním víkendu teologického konviktu (první víkend v březnu) naši farnost navštíví celkem 10 mladých mužů, které je potřeba ubytovat mezi farníky. Pro farníky, kteří mohou ubytovat 1-2 hochy na celý víkend, jsou připraveny k vyplnění formuláře v sakristii. V rámci ubytování je potřeba zajistit páteční večeři, sobotní snídani a oběd. V sobotu dopoledne mohou vypomoci např. v domácnosti nebo v zahradě, případně budou dělat cokoliv, co jim hostitelská rodina připraví. Zbytek víkendu mají společný program. Z důvodu společného oběda návštěvníků z konviktu na faře je zrušena v neděli 5.3. farní kavárna po deváté mši svaté.
 • V rámci pastoračního víkendu budou v neděli 5.3. během mše sv. v 9:00 někteří starší ministranti ustanoveni akolyty (přesněji: mimořádného rozdělovatele eucharistie). Akolyté budou kromě služby při mši svaté také přinášet eucharistii k nemocným přímo domů. Tato služba by byla pravidelná dle přání a požadavků farníků. V budoucnu se v rámci naší farnosti rovněž uvažuje o ustanovení žen-akolytek (aktuálně na podzim t.r.).
 • Od některých farníků zazněl požadavek na obnovení mší svatých první pátek v měsíci v 7:00 ráno. O zavedení dalších mší svatých do týdenního pořadu bohoslužeb se neuvažuje. Situace se bude ubírat spíše opačným směrem v návaznosti na očekávaný úbytek kněží v aktivní službě.
 • Na Hod Boží Velikonoční bude přenášena mše svatá přímým přenosem na ČT2. Mše začne v 9:30 a přenos bude trvat přesně 70 minut. Je potřeba, aby na mši přišlo dostatečné množství farníků tak, aby kostel nebyl poloprázdný.
 • a 15.4. se uskuteční celonoční čtení žalmů s doprovodem hudby.
 • Pro kladný ohlas se uvažuje o zopakování Večeru chval – organizátor zřejmě Martin Taraba.
 • Výtěžek z farního jarmarku zatím není zacílen na konkrétní subjekt. Bylo by dobré, kdyby to byl někdo lokální. Bude dále upřesněno.
 • Lidé z okolí kvitují posun ranního vyzvánění kostelních zvonů z 6:00 na 7:00.
 • Na jaře, jakmile se oteplí, bude opět příležitostně v provozu venkovní nedělní kavárna na farní zahradě.

 

Pastorační rada 13.11. 2022

Přítomni: P. Vrbacký, M. Holík, sestra Kristina, A. Kallabová, H. Buchtová, M. Vichrová, M. Crhánová, M. Klaška, K. Kallab, P. Kyncl

Omluveni – V. Smyslová, D. Laudát

1.    Farní kalendář na r. 2023

 • Dětský karneval 19.2.2023: organizace s pomocí pondělních společenství mládeže
 • Pastorační víkend Teologického konviktu Olomouc 10.-12.3.2023: návštěva cca 13 studentů Teologického konviktu + o. Jiří Kupka (ředitel TK) + o. Josef Novotný; ubytování po dvou v rodinách; je třeba připravit program
 • Postní duchovní obnova: 17.-18.3.2023
 • Křížová cesta: 26.3.2023 Rosice u Brna
 • Svátost pomazání nemocných: 1.4.2023
 • Hod Boží velikonoční: 9.4. v 9:30 (!) přímý přenos ČT2
 • Biřmování: 28.5.2023 na Petrově
 • Noc kostelů: 2.6.2023
 • První svaté přijímání: 4.6.2023, příprava začne po Novém roce, setkání jednou za 14 dní po deváté mši sv., oznámení + setkání s rodiči ještě v adventu
 • Farní den: 11.6.2023, osvědčila se varianta na Starém Brně, zjistit, zda lze rezervovat termín
 • Pouť u sv. Augustina a farní jarmark: 27.8.2023; najít hlavního koordinátora jarmarku
 • Farní tábor mládeže 28.-31.8.2023: je zájem, aby se konal, je třeba oslovit organizátory
 • Ples farnosti: navržený termín 25.11.2023 – nutno dále jednat o pronájmu sálu s BiGy

2.    Advent - roráty

Roráty s dětmi v příštím roce (2023) od pondělí do pátku (st je školní mše), ve čtvrtek s možností snídaně na faře (farníci donesou proviant, p. farář zajistí čaj). O adventních sobotách v roce 2023 budou mše svaté (rorátní, ale bez dětské účasti) v 7:00.

3.    Vytápění

Informace o jednání ekonomické rady farnosti: Nastávající situace po zdražení energií není příznivá, nutnost šetřit. Sníží se teplota vytápění, ve všední dny se bude topit pouze v lavicích. Vhodným způsobem informovat farníky o situaci (o. Petr).

4.    Nástěnky

Venkovní nástěnky: mohou oslovit kolemjdoucí, je žádoucí aktualizovat obsah (farní oznámení/evangelizační přesah...). Řešit jejich umístění (výška).

Nástěnky vzadu v kostele: najít někoho, kdo by zpracoval grafickou podobu. Otec Martin nabízí pravidelně texty Svatého Otce, o. Petr bude spolupracovat na obsahu.

5.    Tříkrálová sbírka

Před Brněnkou a před kostelem každý rok vybírají peníze skauti. Už potvrdili ochotu pokračovat i letos. Není zatím v našich silách, aby se další skupinky ještě vydávaly po domech - nutnost dospělého doprovodu, organizace.

6.    Společenství ve farnosti

Každý den během pracovního týdne probíhají na faře pravidelná společenství: mládež od cca 13 let, starší mládež, Worship, Exodus (ženy) 2x, kavárna maminek 2x, Modlitby matek, Communione et Liberazione, Mariina legie, senioři, další příležitostná setkání; kapacita fary je ve večerních hodinách ve všedních dnech již zcela obsazena.

O. Petr osloví společenství, zda se chtějí nějak otevřít pro druhé, zapojit se do nějaké činnosti či se prezentovat třeba na stránkách farního časopisu.

Poptávka po spolču pro děti od 6. třídy - páteční „náboženství“: Bude nabídnuto Novém roce. Duchovní program o. Petr, pro další program (hry atp.) by byl potřebný další spolupracovník.

Exodus pro muže: po Vánocích se ujme P. Kyncl

 

7.    Farní pouť/zájezd

Najde se nějaký nadšený organizátor? Spousty sympatizantů - málo dobrovolníků...

8.    Problém bezdomovců u kostela

Otec Martin nastínil situaci, která je bohužel v tomto případě zatím neřešitelná. Pán nemá už žádné hygienické návyky, znečišťuje okolí; není schopen bydlet jinak než venku. Problémem není finanční situace; má dostatečné finanční prostředky. O. Petr kontaktoval Městskou policii, dle jejich sdělení se snaží i sociální kurátoři, zatím bez odezvy.

9.    Ozvučení předsíně kostela

Bude třeba časem obnovit ozvučení celého kostela, bude to možné vyřešit přitom.

10.  Jiné

Uvažuje se v budoucnu o pořízení elektronického čipu na bankovní karty: aby bylo možné provádět sbírky elektronicky a vystavit potvrzení o odečtu z daní.

Oprava střechy: ekonomická rada doporučila, že z finančních důvodů se nebude provádět půdní vestavba. Ve vhodném čase informovat farnost o zamýšlené opravě (o. Petr).

Vyhlášené sbírky: připomínat farníkům vždy včas (ještě během mše sv.); navrhnout ekonomické radě modernizaci výběru peněz (možnost odečtu z daní). Aktualizovat zapojení farníků do programu PULS (výhodné podmínky do konce roku – dar zpět do farnosti za každého nového donátora...).

Obětní dary s dětmi: většinový názor PR je pro zachování obětního průvodu v současné podobě.

Nedělní mše v 9 hod: rovněž většinový názor PR – čas začátku se zatím nebude měnit.

 

Pastorační rada 1. 5. 2022

zúčastnění – Helena Buchtová, Dominik Laudát, Marie Vichrová, Magdalena Crhánová, Martin Klaška, Veronika Smyslová, sestra Hedvika, Karel Kallab, Pavel Kyncl, o. Josef

omluvení – Martin Holík, Alice Kallabová

Farní akce

Večer chval - 27. 8.

 • Otec Josef zjistit, jestli by se někdo ujal organizace

Jarmark – 28. 8.

 • Je snaha, aby Jarmark byl
 • Do 15. 5. sehnat hlavního koordinátora Jarmarku – a další ochotné pomocníky
 • Výtěžek na stavbu kláštera karmelitek v Drastech

Farní den – 12. 6.

 • Místo: Augustiniánské opatství – Rajská zahrada
 • Občerstvení: organizačně zajišťuje Alice Kallabová + sestra Hedvika
 • Program pro děti: mládež (domluví o. Josef)
 • Doba konání: 12:00 – 17:00
 • Program pro dospělé: Prohlídka kláštera s výkladem, možnost vzájemného seznámení farníků

Další návrhy akcí – Tříkrálová sbírka

 

Výstupy z farních synodních skupinek

 • Pastorační rada – před zasedáním rady umístíme v kostele krabici pro možnost dotazů

                              – před volbami do pastorační rady blíže představit kandidáty

 • Společenství ze synodních skupinek vyplynula potřeba vzájemného setkávání

Fara je otevřena všem společenstvím. Po dohodě s otcem Josefem lze poskytnout faru k setkávání. Při vzniku nového společenství lze aktivitu přednést všem farníkům při nedělní mši. O důležitosti společenství a jeho možnostech ve farnosti pastorační rada v kooperaci s panem farářem zveřejní článek ve farním zpravodaji.

 • Komunikační kanály

Farní Web

 • aktivity farnosti – rozepsat termíny různých společenství a uvést kontaktní osobu
 • pastorační rada – zveřejnit členy pastorační rady i s jejich kontakty

FB

 • Farnost již používá FB – odkaz naleznete zde

 

 • Farní organizace
 • nástěnka a její umístění, zpívané žalmy od ambonu, zkoušení nových/složitějších písní přede mší s varhaníkem
 • Farní spolupráce/vzájemná výpomoc – koordinátorka Hana Konečná, výpomoc s nákupem pro nemohoucí farníky, výpomoc s hlídáním pro mladé rodiny, čtení babičkám od dětí atd.
 • Farní zahradní kavárna – možnost setkávání po mši na farní zahradě, první setkání na zahradě 15. 5.

                Výstupům ze synodních skupinek se bude pastorační rada zabývat i na dalším zasedání.

 

PASTORAČNÍ RADA 31. 10. 2021

Přítomni: sestra Hedvika, A. Kallabová, J. Petrů, M. Vichrová, J. Halámková, o. Martin Holík, o. Josef Novotný, K. Kallab, M. Klaška, P. Kyncl, J. Šebek, J. Taraba, P. Záruba.

 1. Křížová cesta ve Willsonově lese – 11. 2021 spuštěno hlasování, organizátoři prosí o podporu na: damenavas.brno.cz/projekt/?id=1702

 

 1. Odsouhlasen farní kalendář na rok 2022. Opět bude k dispozici tištěná verze.

 

 1. Roráty budou jako obvykle v 6:30.
 2.  Synoda – synody jsou v církvi konány pravidelně, jenom jsou vedeny tzv. ve „vyšších kruzích“. Papež František teď ale všechny zve ke společné modlitbě a dialogu. Máme jedinečnou příležitost si navzájem naslouchat, modlit se a diskutovat o dění v církvi. Měli bychom přemýšlet, jaká je naše úloha v církvi a jakou bychom ji chtěli mít. Co je pro nás důležité? Co oceňujeme a rádi bychom zachovali? Nebo nám naopak něco nevyhovuje a chceme hledat lepší řešení?

Pokud se chcete aktivně zapojit, tak vzadu v kostele bude krabice, do které je možné do 30. 11. 2021 vložit lístek se jménem a mailem/telefonním číslem a případně body synody, nad kterými byste rádi diskutovali. Koordinátorkou v naší farnosti je Marie Vichrová (maru.vichrova@gmail.com), na kterou můžete směřovat své dotazy.

Více informací k synodě jsou dostupné na www.synoda.cz nebo na webu radia Proglas (https://slovo.proglas.cz/duchovni/dotykani-svetla/)

 

 1. Volby nové pastorační rady jsou naplánovány na jaro 2022.Pastorační rada 21. 6. 2020

Přítomni: Alice  Kallabová, Jana Petrů, sestra Hedvika, Marie Vichrová, Jana Halámková, Pavel Kyncl, Jan Taraba, Petr Záruba, Martin Holík, Josef Novotný, Karel Kallab, Martin Klaška, Jakub Šebek

 1. Farnost v době koronaviru

Poděkování patří především o. Josefovi za vstřícnost a lidský přístup po celou dobu uzavření kostela. Ať se jednalo o přijetí eucharistie, návštěv nemocných, svátosti smíření, ale i poctivou aktualizaci ohlášek a námětů k zamyšlení.
O. Holík poděkoval za spolupráci farníkům a sestřičkám při zajištění přenosů, katechezí atd. pro rádio Proglas.

V případě karantény by příště bylo dobré dávat nedělní promluvy na web.

 

 1. Plán akcí na podzim

Farní tábor pro mládež (12-15 let) – 24. 8. – 28. 8. 2020 na faře v Netíně.

Jarmark – 30. 8. 2020, v sobotu 29. 8. 2020 promluva V. Kodeta a večer chval

První svaté přijímání – 20. 9. 2020

Biřmování  - 28. 9. 2020

Farní ples

 

 1. Oltář

Již je vybraný kameník pro konečnou realizaci nového oltáře.

Je třeba počítat, že po výběru vhodného kamene bude alespoň 3 měsíce trvat jeho zpracování. V ideálním případě bude vše dokončeno do adventu.PASTORČNÍ RADA 17. 11. 2019

 

Přítomni: A. Kallabová, J. Petrů, J. Halámková, o. Martin Holík, o. Josef Novotný, P. Záruba, K. Kallab, P. Kyncl, J. Taraba

 

 1. Zhodnocení akcí

Farní den – využití prostor Biskupského gymnázia a jeho zázemí se osvědčilo. S velkou pravděpodobností ale nebude možné příští rok BiGy využít, protože jsou plánovány stavební úpravy. Budeme hledat další možnosti nebo se farní den uskuteční na Vranově.

Jarmark – letos byla velká účast na přednášce o. Mlýnka a Večeru chval.

Pobožnost ke kříži na ulici Krondlova – tradice pobožnosti úspěšně obnovena. V příštím roce pozveme i farníky ze Salesiánského střediska v Žabovřeskách.

 

 1. Akce v roce 2020

Dětský karneval - 9. 2. 2020

Postní duchovní obnova – 13. – 14. 3. 2020, obnovu povede o. Tomáš Mlýnek

Křížová cesta – 29. 3. 2020 v 15:00, Rosice

Biřmování – 17. 5. 2020 u sv. Augustina. Vzhledem k velké skupině biřmovanců bude udílet o. biskup svátost biřmování přímo v naší farnosti.

První svaté přijímání  - 31. 5. 2020. Vychází na slavnost Seslání Ducha sv. (Termín je ovlivněný tím, že biřmování bude u nás ve farnosti o 2 týdny dříve.)

Farní den – 14. 6. 2020, místo a čas bude upřesněn.

Další plánované aktivity budou ve farním kalendáři.

 

 1. Setkání s architekty (nový oltář) - v současné době architekti zpracovávají připomínky. Také se čeká na připomínky liturgické komise, aby se mohly zapracovat do nového návrhu.

 

 1. Rádio Proglas – rádi zajistí přenos pěkného hudebního doprovodu při mši sv.

 

 1. Různé
 • Návrh na výměnu koberce ve velkém sále na faře a sakristii, zajištění lepšího osvětlení v prostorách „Farní kavárny“.
 • Obnova nátěru vstupních dveří kostela – dle certifikace končí lhůta, kdy by bylo dobré obnovit nátěr. Náklady na materiál a práci jsou celkem vysoké, budeme dále hledat přijatelné řešení.Pastorační rada - 19. 5. 2019

Přítomní:        o. J. Novotný, P. Kincl, A. Kallabová, K. Kallab, ml., M. Klaška, M. Vichrová, J. Šebek, J. Taraba, sestra Hedvika

Omluveni:      o. M. Holík, P. Záruba, J. Halámková, J. Petrů

Zhodnocení uplynulých akcí

Farní pastorační rada se krátce vrátila k akcím naší farnosti realizovaným v minulém období a zhodnotila je:

 1. Farní karneval - o akci je stále zájem a přípravný tým mládeže měl vše pěkně připraveno.
 2. Duchovní obnova – byla velmi podnětná a účast byla dobrá.
 3. Křížová cesta Rosice – dobrá účast, dostupnost i na kole, menší fyzická náročnost, doporučujeme zopakovat i příští rok.

Návrhy na další akce farnosti, které by bylo možno začlenit do plánu na budoucí období, předávejte o. Josefovi. Prozatím se předběžně plánuje adventní duchovní obnova s o. Tomášem Mlýnkem.

Plán farních aktivit

Farní den 16. června: je naplánován do areálu Biskupského gymnázia Brno, kdy programu bude předcházet mimořádná mše svatá od 10:30 se zpěvem chrámového sboru a pak odchod směr BIGY. Budou připraveny „suchá“ varianta ve venkovním parku vedle vchodu do rádia Proglas nebo za deště „mokrá“ varianta v sále BIGY, kde bývá farní ples. Bude zajištěn guláš a pití. Pro farníky je zde možnost upéct buchty a jiné sladkosti, přinést je a dát ochutnat ostatním – heslo „Farnost sobě“. Program pro děti na školním hřišti zajistí mládež.

Pěší pouť – byla projednána možnost uspořádat pěší pouť farnosti, která by měla být termínově směřována na podzim (pravděpodobně 14. 9. 2019), kdy předpokládáme rozsah 5-10 Km. Diskutovalo se ohledně místa, kam pouť směřovat (Křtiny, Rajhrad nebo Vranov), ale je problém, jak se dostat zpátky (aby se nemuselo jít pěšky). Zkusíme ještě popřemýšlet, kam by to bylo logisticky nejjednodušší.

Na Hod Boží velikonoční by mohl být pořad bohoslužeb jako na Hod Boží vánoční - 7:00, 9:00 a 11:00 (a zrušit večerní, na které bývá velmi nízká účast).

Farní nástěnný kalendář – byla diskutována možnost vytvoření nástěnného kalendáře měsíčního typu pro 2020 s fotografiemi z interiéru kostela. Kalendář by mohl být k dispozici např. na podzimní jarmark. Zjistit, zda by o to byl mezi farníky zájem.

Fotbalová utkání mezi ministranty a otci je plánován na 23. 6. 2019 a další pak na 8. 9. 2019. Zveme všechny k aktivní účasti a to jak do role hráčů nebo fandících diváků.


Úpravy v presbytáři pro kostel sv. Augustin

Členům pastorační rady byl v grafické formě představen architektonický návrh na úpravy presbytáře obsahující výměnu stávajícího „provizorního“ a přenosného oltáře, ambonu a sezení pro ministranty, kdy hlavním motivem je sjednotit tento liturgicky významný prostor s původní funkcionalistickou stylizací kostela.

V souvislosti s projednáváním této problematiky přednesli členové pastorační rady dotazy od farníků:

a) Má farnost uhrazené všechny náklady plynoucí s opravy věže kostela a rekonstrukce zpovědnic?
O. Josef vysvětlil, že vše je uhrazeno a celkové hospodaření farnosti (stavy účtů) je v plusových číslech, nemáme žádné dluhy a vlastní případnou realizaci je možné provést na základě výtěžků sbírek k tomuto účelu vyhlášených.

b) Jaký bude osud stávajícího oltáře?
Plánujeme ho nabídnout do nějaké kaple, kde by mohl dále sloužit jako oltář.

c) Budou vypracovány návrhy, ze kterých bude farnost např. hlasováním vybírat?
O. Josef uvedl, že architektonické studio připravilo jeden návrh, který se velmi povedl a splnil původní záměr doplnit vybavení kostela ve funkcionalistickém stylu.Pastorační rada - 11. 11. 2018

Přítomni: A. Kallabová, J. Petrů, M. Vichrová, J. Halámková, o. Josef, o. Martin, P. Kyncl, J. Šebek, J. Taraba, M. Klaška, P. Záruba

Omluveni: sestra Hedvika, K. Kallab

1. Zhodnocení uplynulých akcí

Farní den na Vranově – letos se zúčastnil menší počet lidí než v předchozích letech. Zmínil se také fakt, že skutečných poutníků ubývá (více se přepravujeme auty). V rámci diskuse se mluvilo o nutnosti důležité farní akce v ohláškách zmiňovat více nedělí za sebou, a také jak vyřešit dostupnost místa pro starší generaci.  
Návrh: změnit formu farního dne - připravit opravdu pěší pouť zakončenou mší sv. v poutním místě a farní den udělat na dostupnějším místě.
Farní odpoledne na BiGy – od farníků kladné ohlasy: lidé mohli libovolně přijít/odejít, dostupnost místa byla opravdu pro širokou skupinu lidí (starší lidé, lidé bez aut, lidé hůře pohybliví, kamarádi farníků „ze čtvrti“ atd.). Padl návrh pojmout Farní den podobným způsobem. Řešily se možnosti průběhu/formy akce: zahájit mší sv. v 11:00 a potom zajistit občerstvení a další program nebo to ponechat stejně jako letos (tedy odpoledne), ale požádat farníky, aby přispěli nějakým drobným občerstvením – tak, aby vše nestálo na pár lidech (díky patří Kubíčkovým za výborné jídlo, M. Klaškovi za celkovou organizaci). Program pro děti by opět zajistila mládež z farnosti.
Závěr diskuse: Příští rok bychom nabídli farní pěší pouť na vybrané poutní místo (Křtiny, Tuřany,….) a farní den/odpoledne na BiGy, které bude 16. června.
      Jarmark – letos byl předvečer Jarmarku obohacen o přednášku a večer chval. Ohlasy kladné, ale vzhledem k nízké účasti (na vině mohl být velký         déšť) je třeba zvážit, zda příští rok opět zorganizovat.


2. Plán farních akcí na rok 2019

Byl upraven termín některých akcí a zmínily se další aktivity:
Slavonice – J. Šebek nebude moct příští rok organizovat „Invazi do Slavonic“ – dotaz, zda by někdo nebyl ochotný zajistit? J. Halámková navrhuje, aby jela o. Janů pomoci mládež (páteční spolčo) spolu s o. Josefem.
Průvod ke kříži na ulici Krondlova – M. Vichrová připomněla tradici pobožnosti u kříže na Krondlově ulici, která se konala vždy v neděli po slavnosti sv. Václava. o. Josef souhlasí – pobožnost bude 29. 9. 2019 po mši svaté v 9:00.
24 hodin pro Pána – M. Klaška navrhuje, aby byla v naší farnosti možnost 24 hodin modliteb. Ano, uskuteční se v rámci postní duchovní obnovy 29. – 30. 3. 2019.
Roráty – od pondělí do soboty v 6:30 (kromě střed a 8.12.); snídaně budou ve čtvrtky!

3. Křížová cesta

O. Josef navrhuje, zda bychom zkusili projít i jinou venkovní křížovou cestu (pro starší je ta Chudčická fyzicky náročná). Obecně změna ano, ale je nutné zvážit vzdálenost od Brna (Černá hora je již daleko). Závěr: tentokrát zkusíme křížovou cestu v Lelekovicích (7.4.2019).
Padl návrh, zda by farnost podpořila (nejen finančně) postavení Křížové cesty ve Wilsonově lese? Návrh byl přijat kladně, ale bude nutné zjistit, zda je to vůbec možné,  a podmínky této aktivity.

4. Přednášky

 1. 12. 2018: Pavel Jílek – Děti a svět online (bezpečnost a úskalí internetu), přednáška bude cílena především pro rodiče.
 2. 1. 2019: zajistí o. Martin Holík – „Fake news“ (jak poznat pravdivé a nepravdivé zprávy, jak správně třídit informace).

Budeme rádi za podněty na témata přednášek nebo výběr přednášejícího.

5. Pořad bohoslužeb, když slavnost padne na sobotu

Odsouhlasené byly bohoslužby v 7:00 a 18:00.

6. Jak pomoci novým farníkům zapojit se do farnosti?

O. Josef znovu osloví farníky s prosbou o výpomoc s úklidem. Skupiny se stále mohou rozšiřovat a stávající dobrovolníci uvítají další pomocníky.
Bylo by dobré, kdybychom ve farnosti dokázali být vnímaví ke svému okolí a „nové tváře“ uměli oslovit/pozvat např. do farní kavárny, na fotbalové utkání,… Případně je pozdravit, prohodit s nimi pár slov…
Nové členy mezi s sebou rádi přivítají i sbory, ministranti, mládež v pátečním spolču, ...

7. Výročí posvěcení kostela - 5. 5. 2019

Diskutovalo se, zda budeme toto výročí nějak více slavit. Vzhledem k tomu, že datum vychází na „květnové“ svátky, domluvilo se, že by mohl při mši sv. v 9:00 zpívat chrámový sbor a na závěr bohoslužby bychom se společně pomodlili za farnost.

8. Ostatní

 1. Křest - diskuse ke slavení svátosti křtu při mši sv. – více farníkům přijde málo důstojné, že lid při obřadu sedí a kněz přechází při jednotlivých částech obřadu od ambonu k rodičům (lépe s mikrofonem u dítěte).
 2. Fotogalerie na stránkách farnosti – prosba, aby fotogalerie na www stránkách farnosti nebyla přístupná úplně komukoliv (zabezpečit heslem - farníci jej najdou na nástěnce v kostele).

Pastorační rada - 15. 4. 2018

Přítomni: A. Kallabová, M. Vichrová, sestra Hedvika, J. Halámková, o. Josef, o. Martin, P. Kyncl, J. Šebek, K. Kallab, P. Záruba, J. Taraba, M. Klaška

Omluveni: J. Petrů

 

 1. Velikonoce – zhodnocení

 

Velký pátek – kladné ohlasy na možnost uctívat kříž po obřadech v tichu a soukromí. Pro příště zachovat.

Bílá sobota – čas i atmosféra byly hodnoceny kladně.

Velikonoční pondělí – 1 ranní mše sv. je dostačující (naopak pozitivně bylo vnímáno, že se setkali lidé různého věku a mohli ji prožít společně)

 

 1. Duchovní obnova

 

Postní duchovní obnova, kterou letos vedl o. Kabrda, měla hojnou účast farníků. Abychom se měli možnost na důležité svátky připravit, bude v naší farnosti duchovní obnova před Velikonocemi i Vánocemi.

Duchovní obnova před Velikonocemi: v pátek a sobotu před 4. nedělí postní.

Duchovní obnova před Vánocem: v pátek a sobotu před 1. nedělí adventní (letos tedy 30.11.-1. 12. 2018)

Návrhy na možné exercitátory: Marcel Javora, Jiří Kaňa, …

 

 1. 80 let farnosti

 

Diskutovalo se o možnostech uspořádat setkání farnosti otevřené nejen lidem z farnosti, ale i obyvatelům Masarykovy čtvrti.

Problém je ale s venkovním prostorem, kde to uspořádat. Diskutovalo se o těchto variantách:

- školní hřiště CMcZŠ (není možné se tam pohybovat s jídlem a nápoji),

- areál BiGy,

- prostor vojenského areálu na Kraví hoře,

- park Kraví Hora - „grill point“ u Planetária.

Žádné z těchto míst se zatím neukázalo jako ideální a splňující potřebné požadavky (místo blízko kostela, otevřený prostor – ne uzavřený areál, blízkost krytých prostor v případě deštivého počasí….).

Takže akce tohoto typu zatím nebude realizována.

Zazněl také návrh, že v případě najití vhodného prostoru by se mohla farní pouť na Vranov „přesunout“ blíže a tím by byla dostupná i lidem, kteří se na Vranov hůře dostávají.

Letos ale bude ještě na Vranově (10. 6. 2018).

 

Výročí založení farnosti tedy oslavíme v neděli 2. 9. 2018 dopoledne mší sv. a Jarmarkem, odpoledne bude tradiční požehnání a přednáška prof. Osolsobě o sv. Augustinu. Ke zhlédnutí budou také fotografie - průřez historií farnosti. Pokud potvrdí účast na Jarmarku o. Tomáš Mlýnek, budou mít zájemci navíc možnost v sobotu odpoledne přijít na jeho přednášku o misích vojenského kaplana a večer se ztišit při adoraci/večeru chval.

 

 1. Přednášky pro farníky

 

Návrhy přednášek:

Zdeněk Jančařík – kniha Plátno z Turína; Bílý kruh bezpečí – trestná činnost páchaná na seniorech a její prevence; historie Brna (A. Homola); pro mládež - M. Orko Vácha, Libor Všetula (moderní technologie); pro rodiny s dětmi (např. předávání víry v rodině) – J. Špilar, J. Kaňa, A. Opatrný; liturgie…

Další návrhy jsou vítány.

 1. Josef domluví přednášejícího, ale bylo by dobré, kdyby někdo z řad farníků si vzal na starosti organizaci přednášek (plakátek, otevření/zavření kostela, poděkování přednášejícímu, …).

Dále se mluvilo o důležitosti/potřebě prohlubování vědomostí pro farníky – tj. katecheze pro dospělé. Cyklus katechezí připraví o. Josef od září vždy ve středu po mši sv. (přibližně na 20-30 minut).

 

 1. Katecheze pro děti, obětní průvod dětí

 

Diskutovalo se o návrhu posunout nedělní katecheze dětí mimo bohoslužbu.

Návrh byl zamítnut, protože zpětná vazba od rodičů dětí je pozitivní a téma bylo uzavřeno s tím, že:

 • dětem je při katechezi adekvátně věku a jejich schopnostem vnímání přednesena hlavní myšlenka nedělního evangelia
 • rodiče si mohou v klidu vyslechnout kázání
 • mše sv. v 9 hodin je primárně pro rodiny s dětmi a měli bychom být ochotni přijímat nové výchovné principy, než na jaké jsme byli zvyklí z našich dětských let nebo od starší generace (veselé spokojené dítě je lepší než znuděné)
 • katecheze naopak rodičům nabízí pomoc předávat víru nejmladším dětem nenásilně a s radostí. Je už jen na rodičích zda dokáží s dětmi dále mluvit o tom, co viděly/slyšely na katechezi.

 

Obětní průvod – tato otázka byla diskutována jak z hlediska dětí, tak z hlediska liturgie a důstojnosti. Většinově se shodlo, že bude vhodné, když:

 • obětní dary ponesou děti přiměřeně věku - předejdeme nehodám jako rozsypání hostií atd.
 • děti vyčkají, až jim dary starší holky předají – neměly by si je brát samy
 • obětní průvod je součást liturgie a není třeba, aby děti přinášely jednotlivě různé drobnosti navíc; pak se totiž více soustředí na předmět, který nesou, než na požehnání, které od kněze přijímají. Samotný fakt, že mohou být součástí průvodu s dary a kněz je odmění křížkem (požehnáním) je pro děti odměna.

 

Na základě diskuse o katechezích a obětním průvodu se též rozvinula diskuse o tom, že po mši sv. zůstává nepořádek (obzvláště v kapli PM). Je především na nás farnících a na rodičích dětí, abychom se snažili vést (nejen) děti k tomu, že po odchodu z kaple/kostela budou uklizené knihy/kancionály, hračky, židle …

 

 1. Komentovaná bohoslužba

 

Návrh byl přijat kladně. Komentář k jednotlivým částem nebo úkonům při bohoslužbě může lidem pomoci k lepšímu pochopení a prožívání mše svaté. Proto by jednou za rok byla ve všední den komentovaná bohoslužba. Je třeba počítat s tím, že tato mše sv. bude trvat déle (cca 1 hod). Připraví o. Josef.

 

 1. Nedostatek mužů/chlapců ve farních sborech a optimalizace spolupráce našich sborů

 

V současné době je znát nedostatek mužů, kteří by zpívali ve sboru nebo i sólově. Nejvíce se projeví ve chvíli, kdy např. při liturgii potřebujeme muže různých hlasových skupin (pašije, žalmy). Nelze vyřešit nárazově, je ale možné mladé muže podporovat ve zpěvu od malička v rodinách, společenstvích nebo v účasti v některém farním sboru (pozvat je mezi sebe osobně).

Bylo by také optimální, pokud by jednotlivé farní sbory spolu dokázaly spolupracovat a vzájemně si vypomoci. Zde se ale naráží na problém spojený s růzností repertoáru, věko