Farnost sv. Augustina Brno

Křest

Křest je první svátostí, kterou můžeme získat, je vstupní branou, která otvírá přístup k ostatním svátostem. Křest je svátostí znovuzrození.

Křest představuje začátek křesťanského života. Při křtu jsou nám odpuštěny všechny hříchy, jsme vytrženi z moci smrti a pozváni k životu v radosti.

 

Kdo může být pokřtěn?

Ke křtu je způsobilý každý dosud nepokřtěný člověk, který uvěřil v Krista. Děti je možné křtít jen, když se za ně církev zaručí.

Přijmout křest je možné pouze ze svobodné vůle.

Křest dětí:

Aby dítě bylo dovoleně pokřtěno, je třeba:

1. souhlas rodičů nebo alespoň jednoho z nich,

2. opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolickém náboženství; jestliže tato zcela chybí, odloží se křest podle předpisů partikulárního práva a důvod se oznámí rodičům.

Křest dospělých:

Starší 14 let absolvují před křtem tzv. katechumenát = doba přípravy, během které jsou postupně uváděni do života z víry (obvykle 1 rok).

V případě zájmu oslovte kdykoliv místního kněze.

 

Místem křtu má být místní farnost (tedy farnost, na jejímž území dotyčný bydlí), neboť křtem se nový křesťan zapojuje do místního farního společenství. Pro křest v jiné farnosti je třeba vyžádat písemný souhlas příslušného kněze.

Ke křtu je potřeba opatřit křestní svíci a křestní roušku (může se o to postarat kmotr).

 

Kmotři

Křtěné dítě by mělo mít kmotra nebo kmotru.

Úlohou kmotrů je pomáhat při náboženské výchově dítěte, být mu duchovním rádcem.

Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba:

1. aby měl alespoň 16 roků,

2. aby byl katolík, biřmovaný a již přijal svaté přijímání,

3. aby vedl život odpovídající víře a převzatému úkolu kmotrovství (církevně uzavřené manželství).